Algemene voorwaarden Hout van Hout

Tot stand gekomen op 8 september 2019.

Algemene Voorwaarden Hout van Hout, gevestigd aan Torenmolen 11, 7587 RN, De Lutte, ingeschreven bij de KvK te Enschede onder nummer 53626508.

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Algemene Voorwaarden: De algemene voorwaarden als hierna vermeld.

HoutvanHout: Hout van Hout, ingeschreven bij de KvK te Enschede onder nummer kvk 53626508.

Dienst: Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die Hout van Hout voor of ten behoeve van de Wederpartij heeft verricht.

Honorarium: De financiële vergoeding die voor uitvoering van de opdracht met de Wederpartij is overeengekomen.

Opdracht:De overeenkomst van opdracht tot dienstverlening.

Overeenkomst: Elke overeenkomst gesloten tussen Hout van Hout en de wederpartij.

Product: Alle zaken die onderwerp zijn van de overeenkomst gesloten tussen de Wederpartij en Hout van Hout.

Wederpartij: Degene die deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en het product heeft afgenomen en/of opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de dienst.

Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst gesloten tussen Hout van Hout en de Wederpartij, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Hout van Hout, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor het overige in stand. In geval van deze situatie treden Hout van Hout en de Wederpartij in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

Afwijkingen van de overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met Hout van Hout Oldenzaal zijn overeengekomen.

 • Aanbiedingen en/ofoffertes

Aanbiedingen en/of offertes worden uitsluitend elektronisch gedaan.

Aanbiedingen en/of offertes zijn gedurende 7 dagen geldig. Aanbiedingen en/of offertes vervallen door verloop van dit termijn.

De aanbieding en/of offerte geldt zolang de voorraad strekt.

Hout van Hout kan niet aan zijn aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien de wederpartij, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding en/of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de aanbieding en/of offerte opgenomen aanbod dan is Hout van Hout daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Hout van Hout anders aangeeft.

Een samengestelde prijsopgave verplicht Hout van Hout niet tot levering van een deel van de in de aanbieding en/of offerte begrepen zaken en/of tot het verrichten van een gedeelte  van de Opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen.

 • Totstandkomingovereenkomst

De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de Wederpartij van de aanbieding en/of offerte van Hout van Hout.

 • Duurovereenkomst

De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 • Wijzigingovereenkomst

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen stelt Hout van Hout de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de overeenkomst.

Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Hout van Hout zal de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal Hout van Hout de Wederpartij hierover van te voren inlichten.

Indien een vaste Honorarium, prijs en/of tarief is overeengekomen zal Hout van Hout daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op de prijs. Hierbij zal Hout van Hout proberen te trachten, voorzover mogelijk, vooraf een prijsopgave doen.

Hout van Hout zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Hout van Hout kunnen worden toegerekend.

Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de Wederpartij en Hout van Hout zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.

 • Uitvoeringovereenkomst

Hout van Hout zal de Overeenkomst naar beste inzicht en  vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Hout van Hout heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepassing van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Hout van Hout heeft het recht om de Overeenkomst in fasen uit te voeren.

Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Hout van Hout het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang deze factuur door de Wederpartij niet wordt betaald, is Hout van Hout Oldenzaal niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Overeenkomst op te schorten.

Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Hout van Hout het recht de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fasen behoren op te schorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

De Wederpartij verstrekt tijdig alle gegevens of instructie, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan Hout van Hout.

Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft Hout van Hout het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Wederpartij.

Hout van Hout is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Hout van Hout is uitgegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledig gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Hout van Hout kenbaar behoorde te zijn.

 • Reisuren, kilometervergoeding

   Hout van Hout heeft het recht de bedragen van reisuren en kilometervergoeding te gebruiken voor de kosten van hotelovernachtingen en verdere verblijfskosten.

 • Prijzen entarieven

De prijzen en tarieven zijn in euro’s uitgedrukt, inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

De prijzen en tarieven zijn exclusief reis-, verblijf-, verpakkings-, bezorg- of verzendkosten en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Van alle bijkomende kosten zal Hout van Hout tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Wederpartij opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten door de Wederpartij kunnen worden berekend.

 • Wijziging honorarium, prijzen,tarieven

Indien Hout van Hout bij het sluiten van de Overeenkomst een vaste Honorarium, prijs of tarief overeenkomt, dan is Hout van Hout gerechtigd tot verhoging hiervan, ook wanneer het Honorarium, prijs of tarief oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven.

Indien Hout van Hout het voornemen heeft het Honorarium, prijs of tarief te wijzigen stelt zij de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

Indien de verhoging van het Honorarium, prijs of tarief plaatsvindt binnen een maand na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Wederpartij de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij

 • de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op de Wederpartij rustende verplichting ingevolge de wet;
 • Hout van Hout alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren;
 • indien bedongen is dat de aflevering langer dan een maand na de koop zal plaatsvinden.

De Wederpartij heeft recht op ontbinding van de Overeenkomst als meer dan een maand na het sluiten van de Overeenkomst het Honorarium, prijs of tarief wordt verhoogd, tenzij bij de Overeenkomst bedongen is dat de aflevering langer dan een maand na de koop zal plaatsvinden.

Hout van Hout zal de Wederpartij in geval van het voornemen tot verhoging van het Honorarium, prijs of tarief in kennis stellen. Hout van Hout zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

Levering vindt plaats doordat de zaak in macht wordt gesteld aan de Wederpartij. Na levering gaat het risico van de zaak over op de Wederpartij.

Levering vindt plaats op het door de Wederpartij opgegeven adres.

De Wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter hand worden gesteld, tenzij dit ernstige bezwaren of onredelijke kosten met zich meebrengt.

Indien de Wederpartij op de plaats van de levering de zaak weigert om af te nemen of nalatig is met het verstrekken van gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de levering, zullen de voor levering bestemde zaken worden opgeslagen voor risico en rekening van de Wederpartij, nadat Hout van Hout de Wederpartij hiervan op de hoogte heeft gesteld.

De levering zal plaatsvinden binnen een door de Hout van Hout opgegeven termijn.

Indien voor de levering van de zaak een termijn overeengekomen of opgegeven is, dan is dit termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.

Indien Hout van Hout gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de levering, nodig heeft van de Wederpartij, vangt de levertijd aan nadat de Wederpartij deze aan Hout van Hout heeft verstrekt.

Bij overschrijding van de leveringstermijn dient de Wederpartij Hout van Hout schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij Hout van Hout alsnog een redelijke termijn wordt geboden om de zaak te leveren.

Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de levering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat Hout van Hout zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. Gaat Hout van Hout binnen dit termijn niet over tot levering, dan heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.

De zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn tot het tijdstip van het in macht brengen van de zaken aan de Wederpartij voor rekening en risico van Hout van Hout.

Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken in de macht van de Wederpartij of een door de Wederpartij aan te wijzen derde worden gebracht.

Betaling vindt plaats door middel van storting of overmaking op een door Hout van Hout aangewezen bankrekening op het tijdstip van de koop of levering, tenzij anders is overeenkomen.

De Wederpartij dient 50% van het overeengekomen bedrag 4 weken voor levering, 25% bij levering en 25% bij oplevering van het overeengekomen bedrag te voldoen, tenzij anders is overeengekomen.

Hout van Hout en de Wederpartij kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Indien betaling in termijnen is overeengekomen moet de Wederpartij betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de Overeenkomst zijn vastgesteld.

Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

Na het verstrijken van 7 dagen na de factuurdatum is de Wederpartij van rechtswege in verzuim, zonder ingebrekestelling. Wederpartij is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is. Indien de wettelijke rente hoger is, geldt de wettelijke rente.

In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Hout van Hout en de verplichtingen van de Wederpartij jegens Hout van Hout onmiddellijk opeisbaar.

Hout van Hout kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren indien de Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Hout van Hout kan de volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

Hout van Hout heeft het recht de door Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en  tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van  de Wederpartij. In ieder geval is de Wederpartij incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van  Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd.

Indien Hout van Hout aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Wederpartij.

Alle door Hout van Hout in het kader van de Overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Hout van Hout Oldenzaal totdat de Wederpartij hetgeen hij op grond van de Overeenkomst is verschuldigd deugdelijk is nagekomen en volledig heeft voldaan.

Bij het verschuldigde is tevens inbegrepen: de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming.

Zolang de eigendom van het geleverde niet over is gegaan op de Wederpartij, mag deze hetgeen onder het eigendomsvoorbehoud valt niet doorverkopen, verpanden of op enige andere wijze bezwaren, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn/haar bedrijf.

Opschorting

Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft Hout van Hout Oldenzaal het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting opschorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voorzover de tekortkoming dat rechtvaardigt.